Zakres usług
 • Zakres usług
hours
Notariusz Monika Szyndak
płk. Leopolda Lisa-Kuli 18/13
35-025 Rzeszów

e-mail: szyndak.notariusz@wp.pl

Godziny pracy: pon - pt: 9:00-15:00

Czynności notarialne dokonywane w Naszej Kancelarii Notarialnej:

1. Sporządzanie aktów notarialnych, których przedmiotem jest przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny, nieruchomości gruntowej zabudowanej/niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego innych praw, które są zbywalne, w ramach umów takich jak m.in.:

 • umowy sprzedaży, 
 • umowy darowizny, 
 • umowy zamiany, 
 • umowy o zniesienie współwłasności, 
 • umowy dożywocia,
 • umowy renty,
 • umowy o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, 
 • wniesienie aportu do spółki wraz ze zmianą umowy spółki,
 • zbycie przedsiębiorstwa.

2. Sporządzanie innych aktów notarialnych takich jak m.in.:

 • umowa przedwstępna,
 • umowa deweloperska,
 • pełnomocnictwo, 
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • ustanowienie służebności:
 1. gruntowej (na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości),
 2. przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest odprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej),
 3. osobistej (na rzecz osoby fizycznej, która wygasa z chwilą jej śmierci),

 

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 • założenie fundacji, 
 • małżeńskie umowy majątkowe (rozdzielność majątkowa małżeńska, rozszerzenie wspólności ustawowej).

3. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz innych aktów notarialnych dotyczących dziedziczenia, takich jak m.in.:

 • testament, w tym zawierający zapis windykacyjny lub wydziedziczenie,
 • umowy o dział spadku, 
 • odrzucenie spadku, 
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • protokół dziedziczenia,

4. Czynności notarialne dotyczące spółek:

 • założenie spółki,
 • zmiana umowy spółki,
 • podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego,
 • poświadczenia podpisów na umowach zbycia udziałów/akcji,
 • oświadczenia o objęciu udziałów/akcji i przystąpieniu do spółki,
 • protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy dotyczące innych spraw niż w/w, np. coroczne zwyczajne zgromadzenia, 
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

5. Poświadczenie:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu (daty pewnej),
 • pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.

6. Sporządzanie projektów aktów notarialnych, a także dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach:

 • nie zna języka polskiego do dokonania czynności potrzebny będzie tłumacz przysięgły;
 • jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego;
 • jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę; o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane;
 • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis;
 • może złożyć podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi, należy stwierdzić, że jest to podpis tej osoby.

Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.
Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Oprócz wymienionych usług, notariusz Monika Szyndak zajmuje się również doradztwem, chętnie i niezwykle profesjonalnie odpowiada na pytania oraz rozwiewa wątpliwości dotyczące postępowania prawnego. Wszystkie czynności wykonywane przez naszą kancelarię są zgodne z obowiązującym prawem oraz etyką zawodową. Indywidualne podejście notariusza gwarantuje dobranie najbardziej korzystnego rozwiązania dla każdego, kto powierzy nam swoje interesy. Szeroka wiedza prawnicza, bogate doświadczenie w praktyce oraz profesjonalne podejście do klienta gwarantują owocną i satysfakcjonującą współpracę dla obu stron.
Kancelaria zajmuje się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek. W celu dobrania odpowiedniego terminu spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, który ułatwi nie tylko umówienie się na spotkanie, ale również uzyskanie podstawowych informacji na temat ewentualnej współpracy.