Wymagane dokumenty
 • Wymagane dokumenty
hours
Notariusz Monika Szyndak
płk. Leopolda Lisa-Kuli 18/13
35-025 Rzeszów

e-mail: szyndak.notariusz@wp.pl

Godziny pracy: pon - pt: 9:00-15:00

Dokumenty oraz wymagane prawem dane z dowodów osobistych stron umowy mogą być dostarczone do kancelarii osobiście lub przesłane w formie skanów/zdjęć na adres e-mail Kancelarii i doniesione w oryginałach do podpisania aktu notarialnego. Czynności takie jak testament lub umowa rozdzielności majątkowej dokonywane są bez potrzeby wcześniejszego przyniesienia dokumentów, za wyjątkiem testamentu z zapisem windykacyjnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu, zarówno osobistego, jak i telefonicznego lub mailowego.

 • Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
 1. numer księgi wieczystej – jeżeli została założona
 2. podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział lokalu, akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.), postanowienie sądu,
 3. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację komu przysługuje lokal i czy na lokalu figuruje zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, 
 4. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu
 5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
 6. oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytu – w przypadku gdy nabycie lokalu jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego (do okazania umowa kredytu). W przypadku, gdy nie ma założonej księgi wieczystej, a strony chcą to uczynić w akcie notarialnym potrzebne są ponadto:
 7. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni oraz o nieruchomości wspólnej, na której jest usytuowany,
 8. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej na nieruchomość wspólną.

 

 •  Umowa sprzedaży odrębnej własności lokalu 
 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.) lub postanowienie sądu
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku.
 4. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
 5. zaświadczenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące stanu zaległości za opłaty eksploatacyjne związane z lokalem,
 6. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta stwierdzające, czy lokal jest położony na obszarze rewitalizacji, co do którego Rada Gminy/Miasta uchwaliła prawo pierwokupu lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, 
 7. oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytu – w przypadku gdy nabycie lokalu jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego (do okazania umowa kredytu).

 

 •  Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej
 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.) lub postanowienie sądu
 3. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej na wszystkie działki, które wpisane są w księdze wieczystej,
 4. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak istnienia takiego planu,
 5. zaświadczenie wydane przez Starostę Powiatu stwierdzające, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19.ust. 3 ustawy o lasach,
 6. zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy/Urząd Miasta stwierdzające, czy nieruchomość położona jest w obszarze rewitalizacji, co do którego Rada Gminy/Miasta uchwaliła prawo pierwokupu lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 7. w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (gdy w księdze wieczystej wpisanych jest kilka działek a przedmiotem umowy ma być tylko jedna z nich), bądź w razie niezgodności danych znajdujących się w ewidencji gruntów w stosunku do danych w księdze wieczystej - dodatkowo potrzebny jest wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 8. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
 9. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości - jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, która uległa podziałowi geodezyjnemu, a nie został on ujawniony w księdze wieczystej, w takiej sytuacji wypis z rejestru gruntów musi być wydany już na działki po podziale,
 10. oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytu – w przypadku gdy nabycie lokalu jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, (do okazania umowa kredytu).

 

 •  Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
 1. numer księgi wieczystej – jeżeli została założona
 2. podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział lokalu, akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.), postanowienie sądu
 3. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację komu przysługuje lokal i czy na lokalu figuruje zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, 
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku. W przypadku, gdy nie ma założonej księgi wieczystej, a strony chcą to uczynić w akcie notarialnym potrzebne są ponadto:
 5. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni oraz o nieruchomości wspólnej, na której jest usytuowany,
 6. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej na nieruchomość wspólną.

 

 •  Umowa darowizny nieruchomości lokalowej
 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.) lub postanowienie sądu
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku.

 

 •  Umowa darowizny nieruchomości gruntowej
 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny itd.) lub postanowienie sądu
 3. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej na wszystkie działki, które wpisane są w księdze wieczystej,
 4. w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (gdy w księdze wieczystej wpisanych jest kilka działek a przedmiotem umowy ma być tylko jedna z nich), bądź w razie niezgodności danych znajdujących się w ewidencji gruntów w stosunku do danych w księdze wieczystej - dodatkowo potrzebny jest wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku/zasiedzenia przed dniem 01.01.2007 r. – a po dniu 01.01.2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
 6. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości - jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, która uległa podziałowi geodezyjnemu, a nie został on ujawniony w księdze wieczystej, w takiej sytuacji wypis z rejestru gruntów musi być wydany już na działki po podziale.

 

 •  Testament
 1. imiona i nazwisko, imiona rodziców i PESEL (ew. data i miejsce urodzenia) osoby/osób powołanych do dziedziczenia/która ma być wydziedziczona, 
 2. numer księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości – w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym.

 

 •  Akt poświadczenia dziedziczenia
 1. odpis skrócony aktu zgonu
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku jeżeli osoba zmarła w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (akt małżeństwa dotyczy tylko kobiet, które w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko z rodowego na nazwisko męża, pozostali spadkobiercy powinni dostarczyć akt urodzenia)
 4. numer PESEL zmarłego z dowodu osobistego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta jaki zmarły posiadał numer PESEL, -testament- jeżeli został sporządzony
 5. wykaz wchodzących w skład spadku po zmarłym nieruchomości (w tym lokali) i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, dla których są prowadzone księgi wieczyste.

 

 •  Umowa majątkowa małżeńska
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku gdy związek małżeński został już zawarty.

 

 •  Pełnomocnictwo
 1. imiona i nazwisko, imiona rodziców i PESEL pełnomocnika
 2. informacja o zakresie umocowania (do jakich czynności pełnomocnictwo zostanie udzielone).


Ponadto, gdy przedmiotem umowy jest zbycie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, z którym związany jest udział w prawie współużytkowania wieczystego potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie:

 • na podstawie art. 4 ust. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów -podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, zwane dalej „zaświadczeniem”, wydawane przez:

1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
2. dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
3. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
4. dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.