Opłaty
 • Opłaty
hours
Notariusz Monika Szyndak
płk. Leopolda Lisa-Kuli 18/13
35-025 Rzeszów

e-mail: szyndak.notariusz@wp.pl

Godziny pracy: pon - pt: 9:00-15:00

Przy czynnościach notarialnych pobierane są przez notariusza następujące opłaty:

 • Podatki – odprowadzane przez notariusza na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza, 
 • Opłaty sądowe – odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste,
 • Wynagrodzenie notariusza, (taksa notarialna),
 • Podatek VAT od taksy notarialnej w stawce 23%.


W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Chętnie pomożemy, a wszelkie informacje na temat czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Maksymalne stawka taksy notarialnej uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieopłatnego ustanowienia służebności, umowy nieopłatnego ustanowienia użytkowania oraz płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, wg. następujących skal:

 • Od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:
 1. wartość przedmiotu umowy do 10 278 zł – 3% podatku
 2. wartość przedmiotu umowy pomiędzy 10 278 zł-20 556 zł - 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
 3. wartość przedmiotu umowy ponad 20 556 zł - 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

 

 • Od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:
 1. wartość przedmiotu umowy do 10 278 zł – 7% podatku
 2. wartość przedmiotu umowy pomiędzy 10 278 zł-20 556 zł – 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
 3. wartość przedmiotu umowy ponad 20 556 zł - 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

 • Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:
 1. wartość przedmiotu umowy do 10 278 zł – 12% podatku
 2. wartość przedmiotu umowy pomiędzy 10 278 zł-20 556 zł – 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
 3. wartość przedmiotu umowy ponad 20 556 zł - 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn:

 • grupa I - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (dziadkowie, rodzice), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
 • grupa II - zstępni rodzeństwa (siostrzenice, siostrzeńcy, bratanice, bratankowie), rodzeństwo rodziców (wuj, ciotka), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 • grupa III - pozostali nabywcy.


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku wynoszą od wartości przedmiotu umowy:

 • Od umowy sprzedaży:
 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
 2. innych praw majątkowych - 1%;

 

 • od umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
 1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
 2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%;

 

 • od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%, 
 • od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%
 • od ustanowienia hipoteki:
 1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%
 2. na zabezpieczenie wierzytelności w wysokości nieustalonej – 19 zł

 

 • od umowy spółki – 0,5%

Notariusz pobiera opłaty sądowe na podstawie art. 42 i następnych ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w następujących wysokościach:

 • wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł, a jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej niż 100 zł
 • od wniosku o wpis w kw własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku, albo zniesienia współwłasności – jedna opłata stała w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
 • za wniosek o wpis: własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5ha, praw osobistych i roszczeń, zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - opłata stała w wysokości 150 zł
 • wniosek o: założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej kw, która jest już prowadzona niezależnie od liczby łączonych nieruchomości, odłącznie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w kw z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie innych wpisów poza w/w – opłata stała w wysokości 100,00 zł.